Statuten

Alvorens in 1996 de Landelijke Instelling Pokrof werd opgericht ontstond in 1983 al de Stichting Pokrof.
In de preambule van de statuten van deze stichting staat de aanleiding voor die oprichting vermeld:

  • dat sinds negentienhonderd vijftig door een groep Paters Capucijnen overeenkomstig een desbetreffende opdracht aan de Nederlandse Provincie der P.P. Capucijnen vanuit Rome, zielzorg wordt verricht onder in Nederland verblijvende Oosterse Christenen;
  • dat die globale opdracht in de loop van drie en dertig jaar op zodanige wijze is uitgegroeid, dat er een volwassen kerkgemeenschap is tot stand gekomen, waarmede ook vele christenen van westerse traditie zich verbonden zijn gaan gevoelen;
  • dat deze uitgroei de hoeveelheid werk in spirituele zin heeft vergroot, terwijl het aantal beschikbare zielzorgers afnam;
  • dat de continuïteit dezer kerkgemeenschap dient gewaarborgd te blijven ook als het thans bestaande ‘Pokrof-klooster’ te Voorburg ter plaatse niet gehandhaafd kan blijven.

De eerste statuten werden op 30 september 1983 voor de Stichting Pokrof bij de notaris vastgelegd.
In 2013 zijn de statuten van de Stichting Pokrof gewijzigd. Op 14 augustus 2013 is de Akte van Statutenwijziging bij de notaris vastgelegd.

In 1996 is in overleg met de Bisschoppenconferentie besloten tot oprichting van een kerkelijke Vereniging; de Landelijke Instelling Pokrof met de Statuten van de Instelling Pokrof

  1. De instelling draagt de naam: ‘Pokrof, Instelling Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse ritus binnen de Rooms Katholieke Kerkprovincie van Nederland.’ De instelling is gevestigd te ‘s-Gravenhage. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.
  2. De instelling is een privaat kerkelijke vereniging in de zin van canon 322 van het Wetboek van Canoniek Recht. Als Kerkelijke Rechtspersoon is zij een zelfstandig onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland in de zin van artikel VII van het Reglement voor het R.K. Kerkgenootschap in Nederland en bezit zij als zodanig rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht.
  3. De Algemene Bepalingen voor Kerkelijke Rechtspersonen en Katholieke Burgerlijke Rechtspersonen in de Rooms Katholieke Kerkprovincie in Nederland zijn voor de instelling van toepassing.