Algemene vergadering

48e Algemene Vergadering - de meeste recente.

In de 48e Algemene Ledenvergadering van de Landelijke Instelling Pokrof op zaterdag 2 november 2019 in ’s-Hertogenbosch kwamen de volgende zaken aan de orde.

De per 1 januari 2020 volgens rooster aftredende bestuursleden mw. A.H.M. Dankloff-Aka en de heer B.A.D. van den Brom worden beiden herkozen.

De begroting 2020 werd besproken en goedgekeurd.

Zoals gebruikelijk werd het wel en wee van de diverse gemeenschappen besproken. Amsterdam is aldaar gestopt met organiseren van vieringen, maar op initiatief van vader Peter Peelen wordt getracht in Grootebroek verder te gaan. Er moet nog veel geregeld worden om tot een goede organisatie te komen.

Een nieuw initiatief, eveneens van vader Peter Peelen, is  het organiseren van vieringen in Delft (Stanislauscollege). Zou onder de bestuurlijke vleugels van Rotterdam kunnen.

De landelijke viering in Nijmegen op 29 september 2019 was een succes. Voor 2020 wordt gedacht aan Eindhoven.

Na 2019 is er door de Coronacrisis geen vergadering meer belegd.

Voor andere notulen en jaarverslagen, zie elders op deze website