Berichten

Zoals u weet verkeren de meeste kerken in Nederland in zwaar weer. Ook onze byzantijnse gemeenschappen hebben moeite zich staande te houden. Opgemerkt moet worden dat de ene byzantijnse gemeenschap er beter voor staat dan de andere. Zetten we de bekende knelpunten nog eens op een rijtje.

Geldgebrek

Geld hoeft voorlopig geen probleem te zijn, omdat onder bepaalde voorwaarden de Landelijke Instelling Pokrof bereid en in staat is in te springen.

Bezoekersaantal

Bezoekers overlijden; zij blijven weg omdat ze niet meer mobiel genoeg zijn; ze verhuizen. Maar bezoekers verdwijnen ook door verlies van interesse, uit onlust over de gang van zaken hoe ook omschreven, na ruzie over wat dan ook. Ook gaan bezoekers over naar de orthodoxe kerk om allerlei respectabele redenen en zonder dat deze kerk wat dan ook doet om betrokken gelovigen van elders ‘weg te lokken’. Echt bruikbare cijfers over de bezoekers ontbreken. Er zijn zeker aanzienlijke plaatselijke verschillen in bezoekersaantal. Als belangrijkste actiepunt zien wij PR: van ons laten horen – letterlijk – waar het maar kan.

Gebrek aan priesters

Dit is ons inziens het echte knelpunt. Achtereenvolgens ontvielen ons de vaders Gabriël, Anthony, Theo en Piet Al. De nog beschikbare priesters doen wat zij kunnen, maar ook zij worden een dagje ouder en krijgen steeds meer andere taken toebedeeld. De term roofbouw is al eens gevallen. Wat Vader Harrij betreft weten wij nog niet of hij, na zijn terugkeer uit Moermansk, nog enkele taken voor Pokrof op zich zal nemen. Dat staat hem vrij.
Er zijn ook lichtpuntjes: In het Utrechtse komt mogelijk te zijner tijd een nieuwe diaken beschikbaar. In Maastricht is een priester bezig zich in te werken in de byzantijnse liturgie. In Wierden is vader Johannes Scheeve bereid zich gedurende een dagdeel per week in te zetten voor de byzantijnse liturgie. Concrete afspraken met het aartsbisdom hierover zijn in voorbereiding.
Mgr. Van den Hende, onze referent bij de bisschoppenconferentie, staat er achter dat ook priesters in opleiding benaderd worden. Van zijn huidige priesters kan hij niemand missen maar hij kan zich volledig vinden in de gedachte dat een toekomstige rooms-katholieke parochiegeestelijke van tijd tot tijd ook voorgaat in de byzantijnse ritus. De concretisering hiervan kan echter nog jaren duren.
Het aantal vieringen zal reeds in de naaste toekomst onvermijdelijk gaan verminderen. Iedere gemeenschap zal iets moeten inleveren. Hoe en wat, kan mede een punt van overleg zijn in de geplande gespreksronde tussen de plaatselijke besturen en het bestuur van de Landelijke Instelling Pokrof.
Wij doen al het mogelijke om dit kostbare erfgoed te behouden en zo mogelijk een nieuw leven te geven.
Begrip van uw kant kan veel goeds doen.